Ekonomisk stabilitet

Teachiq AB grundades 2015. Sedan start har det varit viktigt att säkerställa en hållbar och sund ekonomi. Vi är inte finansierade av riskkapital och vi har inte tvingats till tvära kast vare sig i investeringar eller besparingar.

Här nedanför kommenterar vi vår ekonomiska situation. Syftet med detta är att ge transparens åt potentiella kunder och samarbetspartners så att de kan känna trygghet i att Teachiq har en stabil finansiell bas och uthållighet. Teachiqs räkenskapsår följer läsåret och sträcker sig därför från juli-juni.

Teachiq kreditvärdighet

Ekonomisk kommentar / Räkenskapsåret 23/24

Räkenskapsåret 23/24 är i flera perspektiv ett investeringsår:

  • Vi investerar mycket i Kunskapsmatrisens (KM) tekniska plattform. Det är ett långsiktigt projekt som kommer möjliggöra en rad saker som våra användare efterfrågar.
  • Vi har byggt ut i princip alla team, inklusive support, produkt, sälj, marknad och customer success. Det här är drivet både av ett ökat användande - och därmed högre krav från fler användare - och en tro på möjligheterna framåt.
  • Vi gör stora investeringar i våra systemstöd. Det finns flera anledningar men syftet är att ökad flexibilitet och att kunna fortsätta ge en bra support över samtliga produkter.

Sammantaget gör dessa investeringar att rörelseresultatet pressas tillbaka trots att vi återigen ser en viss omsättningstillväxt. Vi har betydligt fler lärare och elever som använder oss nu men det slår alltså inte igenom fullt ut i våra intäkter. Där det är rimligt kommer vi låta det ökade användandet speglas i vår prissättning. Ett exempel på detta är att vi nu tar bort den mellanstadierabatt som funnits för KM i Sverige. Produkten är nu så utbyggd och etablerad så att mellanstadiet kan bära sina kostnader.

Sammantaget är vi alltså i ett investeringsår som pressar lönsamheten men som fortsatt säkrar en ekonomisk stabilitetet - och som stärker oss och produkterna inför kommande läsår.

23-24

Estimat räkenskapsåret 23/24 och utfall de två föregående åren.

Ekonomisk kommentar /Räkenskapsåret 22/23

Vi har fortsatt att investera i vår produktutveckling och under året stärkt upp teamet inom utveckling, design och produktledning. Flera viktiga produktförändringar har mött användarna, till exempel en bredare integration med Google Classroom. Vi har även utökat vår aktivitetsnivå inom marknadsföring och sälj - primärt fokuserat mot de utländska marknaderna.

Vi har tagit viktiga steg mot en ny version av Kunskapsmatrisen (KM) och ett konkret steg i arbetet var releasen av vårt nya provskaparverktyg. Med den förbättringen uppstod även möjligheten att börja testa matematikinnehåll på marknader utanför Sverige och mot slutet av räkenskapsåret påbörjades detta arbete under varumärket ”Exam.net Maths”

23-24

Utfall räkenskapsåret 22/23 och utfall de två föregående åren.

Ekonomisk kommentar / Räkenskapsåret 21/22

Exam.net har fortsatt påverkas av de skolstängningar som följde Covid-19. Den tillväxt som detta innebar utanför Sverige slog igenom på våra intäkter fullt ut under året. Vi har fortsatt arbetet med att anpassa organisationen efter den nya situationen och har därför stärkt upp flera funktioner under året.

Under året har vi fortsatt och utökat de satsningar på användarupplevelse och innehåll Kunskapsmatrisen som inleddes under föregående år. Dessutom har vi initierat ett stort projekt för att ta fram en ny teknisk plattform för Kunskapsmatrisen inför läsåret 24/25.

Sammanfattningsvis kan man säga att räkenskapsårets kostnads- och intäktsnivåer inte speglar en långsiktigt hållbar situation. Men genom överskottet som genererats vågar vi genomföra större investeringar i vår produkt.

23-24

Utfall räkenskapsåret 21/22 och utfall de två föregående åren.

Ekonomisk kommentar / Räkenskapsåret 20/21

Under året har vi initierat ett antal större satsningar på Kunskapsmatrisen, både vad gäller vårt innehåll och användarupplevelsen. Vi har rekryterat ytterligare lärare som arbetar med att skapa och kvalitetssäkra innehåll för våra användare och vi har utökat engagemanget hos nuvarande lärare. Vi har också initierat ett omfattande utvecklingsprojekt för att förbättra användarupplevelsen och tillföra efterlängtad ny funktionalitet. De stora effekterna av dessa insatser kommer märkas för användare under 2022-23.

Vad gäller Exam.net så har den stora tillväxten skett utomlands. Under slutet av föregående räkenskapsår såg vi en kraftig efterfrågan från utlandet till följd av Covid-19-relaterade skolstängningar och under det här räkenskapsåret fortsatte den utvecklingen. Vi har arbetat med att anpassa produkt och organisation för att möta den ökade efterfrågan och de nya användningsområdena. Ett tydligt uttryck för detta var att vi under året startade ett dotterbolag i USA med en anställd på plats. Vid årsskiftet gick vi från att erbjuda Exam.net gratis utanför Sverige till att ta betalt även där och detta påverkade intäktsnivån under andra halvåret tydligt positivt.

23-24

Utfall räkenskapsåret 20/21 och utfall de två föregående åren.